Ingo Nussbaumer

29 October - 22 November 2013
Overview

Ingo Nussbaumer is prominent in the Austrian contemporary art scene as a representative of conceptual, or inabstract painting. The artist has also garnered international attention with his highly developed experimental phenomenology and colour research. 

Ingo Nussbaumer's solo exhibition at Vartai gallery presents selected works by the artist – an installation dedicated to the dispersion of light into the colour spectrum, paintings of imaginary objects, and 15 watercolours. 

Installation Views
Press release

Lietuviška versija apačioje

Ingo Nussbaumer is prominent in the Austrian contemporary art scene as a representative of conceptual, or inabstract painting. The artist has also garnered international attention with his highly developed experimental phenomenology and colour research. 

Ingo Nussbaumer's solo exhibition at Vartai gallery presents selected works by the artist – an installation dedicated to the dispersion of light into the colour spectrum, paintings of imaginary objects, and 15 watercolours. 

Art and science, painting practice and vision experiments are closely related in Nussbaumer's work. To the author, a painting is a chromatic sentence, a physical expression of a visual idea – a spontaneous image or a spectacle consistently articulated in the creative process. Such a painting demands knowledgeable viewing, yet, according to Nussbaumer, it is not purely rational, as it is based on a subjective sensory phenomenon – the visual sense of colour. Thinking in colours differs from thinking in concepts, knowledgeable viewing works without words, but they are needed to clarify the underlying theoretical assumptions. 

In the exhibited painting works, Nussbaumer contrasts the imaginary space of the painting, identical in this case to neither the illusion of three-dimensional space nor the flat two-dimensional surface of the painting, with the real space of the work, comprised of the three-dimensional physical body of the painting and its environment. Colour nuances appear in this junction of spaces as real or painted shadows, and thus can be read and noticed in different ways. A certain hue is understood as a transparent plane or precisely as a shadow probably cast by an imaginary object. Colour differences and arrangement of fields produce spatial depth despite the fact that everything is happening on a plane. Therefore, the eye-catching elements are also certain moments of time, its representatives and hostages. 

The artist aims to trigger interaction between the painting's imaginary and real space. He anticipates a dynamic between the physical surface of the painting, illuminated by real light, and the painted elements, which also create light and shadow by their contrasts. This brings the viewer closer to the “unpainted“ space of the image; in other words, it becomes possible to see and understand the painting beyond its margins and borders. 

 The exhibition also inclused 15 watercolour paintings. At first sight, Nussbaumer's watercolours look like prints, because their colour fields are even and have rigid contours. Only upon closer inspection does one spot irregularities, small discrepancies planned by the artist or caused by accidental pranks of water – a component of watercolour paint. In reality, behind this is deliberate modulation of the motif, an effort to highlight the shapes determined by colour variations and minute formal variance. 

In the light dispersion installation that occupies two of the gallery's rooms, colours are carved out by using special stencils, split, and then joined back together. This process of colour generation can be observed with the naked eye or through huge lenses – prisms filled with water. 

Ingo Nussbaumer, born in 1956 in Leibnitz, Austria, studied painting and philosophy, has held solo exhibitions in Hubert Winter Gallery, Vienna; Vasarely museum, Budapest; Damian Christinger gallery, Zurich, Switzerland; Ulrich Mueller gallery, Cologne, Germany; Jiaotong university, Changdu, China and in other art and science institutions. Nussbaumer has authored a number of theoretical publications on painting, colour and visual perception (Painting as Proposition, 1997, The Colour is Looking at You, 2004, On Chromatics: Discovery of Irregular Spectra, 2008). Through his light dispersion experiments, the artist has updated some of the well-known theories of the modern times – by testing non-white coloured light beams, Nussbaumer has discovered many new colour spectra. The latter have white and black among other colours. 

The Artist is represented by Hubert Winter Gallery, Vienna

Sponsors of the exhibition: Austrian Ministery of Education, Art and Kultur, Embassy of Austrian Republic

Patron: Vilnius City Municipality

Sponsors of the gallery: Lietuvos rytas, Ekskomisarų biuras, Žurnalas Namas ir Aš, City-info.net, Bosca

 

Spalio 29 – lapkričio 22 dienomis galerijoje „Vartai“ veikė Austrijos menininko Ingo Nussbaumer paroda, kurioje pristatyti rinktiniai autoriaus kūriniai – spalvų spektro skaidymui skirta šviesos instaliacija, menamų objektų tapybos darbai ir 15-ka akvarelių.

Ingo Nussbaumer Austrijos šiuolaikinio meno scenoje svarbus kaip konceptualiosios, arba neabstrakčios tapybos (inabstract painting) atstovas. Tarptautinio susidomėjimo menininkas sulaukė ir dėl išplėtotų eksperimentinės fenomenologijos ir spalvų tyrimų.

Menas ir mokslas, tapybos praktika ir regėjimo eksperimentai Nussbaumerio veikloje neatskiriamai susiję. Paveikslas menininkui – tai spalvų sakinys, fizinė vaizdo idėjos – spontaniško vaizdinio arba kūrybos procese nuosekliai artikuliuojamo reginio – išraiška. Toks paveikslas reikalauja supratingos žiūros, bet, pasak Nussbaumerio, ji nėra grynai racionali, nes pagrįsta subjektyviu jusliniu fenomenu – regimuoju spalvos pojūčiu. Mąstymas spalvomis skiriasi nuo mąstymo sąvokomis, supratinga žiūra veikia be žodžių, bet jie reikalingi teorinėms prielaidoms išaiškinti.

Eksponuojamuose tapybos darbuose, menamą paveikslo erdvę, kuri šiuo atveju nėra tapati nei trimatės erdvės iliuzijai, nei plokščiai dvimatei tapybos paviršiaus erdvei, Nussbaumer priešpastato realiai, iš trimačio fizinio paveikslo kūno ir jo aplinkos sudarytai kūrinio erdvei. Spalvų niuansai šių erdvių sandūroje pasirodo kaip tikri arba nutapyti šešėliai, tad gali būti skirtingai perskaityti ir pastebėti. Tam tikras atspalvis suvokiamas kaip skaidri plokštuma arba būtent kaip šešėlis, kurį galbūt meta menamas objektas. Spalvų skirtumai ir laukų išdėstymas sukuria erdvės gylį, nepaisant to, kad viskas vyksta tik plokštumoje. Todėl į akis krintantys elementai būtų ir tam tikri laiko momentai, jo atstovai ir įkaitai.

Menininko tikslas – menamos ir tikros paveikslo erdvės sąveika. Jis numato sąveiką tarp realia šviesa apšviesto fizinio paveikslo paviršiaus ir nutapytų elementų, savo kontrastais taip pat sukuriančių šviesą ir šešėlius. Taip priartėjama prie „nenutapytos“ vaizdo plotmės, kitaip tariant, tampa įmanoma matyti ir suprasti paveikslą erdvėje anapus jo kraštų ir ribų.

Parodoje taip pat eksponuojama 15 akvarelių. Nussbaumerio akvarelės iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip atspaudai, nes jų spalviniai plotai – tolygūs bei griežtų kontūrų. Tik įsižiūrėjus iš arčiau, pastebimi nelygumai, maži nesutapimai, menininko numatyti ar atsiradę dėl atsitiktinių vandens – sudedamosios akvarelės dažų dalies – išdaigų. Iš tiesų už to slypi tikslinga motyvo moduliacija, siekis išryškinti spalvos variacijų ir menkų formos skirtumų nulemtus pavidalus.

Dvejose galerijos erdvėse esančioje spalvų spektro skaidymui skirtoje šviesos instaliacijoje, šviesos spalvos išpjaunamos panaudojus specialius trafaretus, yra išskaidomos į dalis ir vėl sujungiamos. Šį spalvos generavimo vyksmą galima stebėti plika akimi arba pro didžiulius lęšius – vandens pripildytas prizmes.

Ingo Nussbaumer, gimė 1956 m. Leibnice, Austrijoje, studijavo tapybą ir filosofiją, asmenines parodas yra surengęs „Splitter Art“ galerijoje, Vienoje, Vasarely muziejuje, Budapešte, Damian Christinger galerijoje Ciuriche, Šveicarijoje, Ulrich Mueller galerijoje, Kelne, Vokietijoje, Jiaotong universitete, Čiangdu, Kinijoje ir kitose meno ir mokslo institucijose. Nussbaumer yra teorinių veikalų apie tapybą, spalvas ir regimąjį suvokimą autorius (Tapyba kaip propozicija, 1997, Spalva žiūri į tave, 2004, Apie spalvotyrą: netaisyklingų spektrų atradimas, 2008). Spalvų skaidymo eksperimentais menininkas papildė žinomas modernybės laikų teorijas,- Nussbaumer, vietoj baltos šviesos išbandęs kitų spalvų spindulius, atrado daugybę naujų spektrų. Greta kitų spalvų juose taip pat yra balta ir juoda.